fbpx
Szukaj

§1. Postanowienia ogólne          

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym WWW.kanapeo.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.         
1.2. Sklep internetowy WWW.kanapeo.pl dalej: Sklep, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.kanapeo.pl.           
1.3. Sklep prowadzony jest przez CANVANI sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie, adres: Częstochowa 42-200 Legionów 92 D, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000781058, NIP 9492237711, REGON 383058652, wysokość kapitału zakładowego 5 000 PLN (zwanym dalej: “Wykonawcą”).               
1.4. Przedmiotem działalności Wykonawcy jest sprzedaż detaliczna mebli tapicerowanych, w szczególności kanap, foteli, narożników, hockerów (zwanych dalej łącznie: “Produktami”).
1.5. Serwis internetowy www.kanapeo.pl umożliwia:
1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie;
1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym www.kanapeo.pl, dokonały Zamówienia lub wysłały za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamówienie, będący konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Do pozostałych podmiotów będących przedsiębiorcami stosuje się postanowienia  Regulaminu z wyłączeniem postanowień zawartych w § 5, w tym nie przysługują im uprawnienia z rękojmi ani gwarancji jakości (zwane dalej: “Użytkownikami”).    
Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1  Kodeks cywilny , lecz są ofertami zakupu (zwane dalej: “Zamówieniami”).          
1.6. Przed rejestracją oraz przed złożeniem Zamówienia Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje nn. Regulamin oraz Politykę prywatności.    
1.7. Do korzystania ze Sklepu, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne jest:
1.7.1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).     
1.8. Wykonawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego www.kanapeo.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z www.kanapeo.pl.
1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
Zamówienia, wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego www.kanapeo.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia              

2.1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku “Zamawiam i Płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcy otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Użytkownika.
2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Wykonawcy o akceptacji oferty.
2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.7. Wykonawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk “Zamawiam i Płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku możliwości wykonania Produktu przez Wykonawcę, w tym w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Wykonawca:
2.9.1. odmawia przyjęcia Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
2.9.2. odmawia przyjęcia  Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8., w pozostałej części potwierdza przyjęcia Zamówienia, co oznacza akceptację oferty Użytkownika w części, a w pozostałej odmowa jej przyjęcia. 

§3. Ceny i płatności       

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów uwzględniają koszty dostawy. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Użytkownika przycisku “Zamawiam i płacę”.
3.2. do wyboru Użytkownika pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. płatność za pośrednictwem płatności „imoje”. Za ich działanie odpowiada ING Bank Śląski.

§4. Dostawa      

4.1. Zamówione przez Użytkownika Produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera;

§5. Prawo odstąpienia 

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej: www.kanapeo.pl, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Wykonawcy wskazany w pkt. 1.3.
5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
5.2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.;
5.2.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.2.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.2.5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.2.6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.2.7. w których przedmiotem świadczenia są części, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5.2.8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.3. Wykonawca ponosi wobec konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych Kodeksie cywilnym, w pozostałym zakresie odpowiedzialność ta jest wyłączona. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Użytkownikiem, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne     

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi.
Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.
7.3. Opisy Produktów widniejące w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej.
Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją użytkowania oraz ewentualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep usług drogą elektroniczną

8.1. W razie świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca, określone są w pkt. 1.7.
8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z www.kanapeo.pl i korzystania z danej usługi.
8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Wykonawcę sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@kanapeo.pl.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
8.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wykonawcę; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
8.6.2. reklamacja powinna zawierać:      
8.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;           
8.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;    
8.6.2.3. uzasadnienie;   
8.6.3. Wykonawca dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki; 
8.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Wykonawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Wykonawca niniejszym informuje, iż:               
8.7.1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego www.kanapeo.pl zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.8. Wykonawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§9. Reklamacje

9.1. Wykonawca jako Wykonawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym.
9.2. W przypadku umów sprzedaży, w których Użytkownikiem nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.          
9.3. Pod pojęciem “konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.      
9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania Sklepu) mogą być zgłaszane:
9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.; 
9.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 8.5. 
Wykonawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§10. Postanowienia końcowe   

10.1. Wykonawca może zmienić Regulamin bez zgody Użytkownika, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.  
10.2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Wykonawcę na stronie internetowej: www.kanapeo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Użytkownicy którzy złożą Zamówienie, będące w trakcie akceptacji, a następnie realizacji, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Wykonawcę o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Wykonawcę w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Użytkownika z korzystania ze Sklepu  i upoważnieniem Wykonawcę do usunięcia konta Użytkownika z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Wykonawcę zmian Regulaminu.      
10.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.              
10.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
10.6. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: www.kanapeo.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY       

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.       
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wykonawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@kanapeo.pl.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.  
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Reklamacja
Zamówienie specjalne
Śledzenie zamówienia

tel.: +48 575 303 577
e-mail: sklep@kanapeo.pl